Kin Showa

Kin Showa

Kin Showa was produced by crossing Showa Sanshoku and Ogon. Those with a golden body are called Kin Showa, and those with a platinum sheen are called Gin Showa.